Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Mankind Advies  

Artikel 1 ALGEMEEN:

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.  

Artikel 2 AANBIEDINGEN:

Alle door ons gedane aanbiedingen en afgegeven garanties, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Behoudens tegenbewijs door de wederpartij zijn wij eerst gebonden na verzending van de schriftelijke orderbevestiging. Afgegeven garanties dienen schriftelijk te worden bevestigd. Indien een aanbieding vergezeld gaat van tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi, monsters of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden toegezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Wij behouden ons het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend à contant te leveren. Aanbiedingen door onze vertegenwoordigers of overig personeel worden slechts aanvaard nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.  

Artikel 3 ANNULERING:

Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Annulering is niet mogelijk bij speciaal voor opdrachtgever bestelde en / of geproduceerde producten. Opdrachtgever is in dergelijke gevallen het gehele orderbedrag verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In deze gevallen dienen wij de wederpartij de annulering schriftelijk mede te delen. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade.  

Artikel 4 PRIJZEN:

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: -gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, -inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, -inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, -inclusief vervoer. En exclusief verzekering, -vermeld in Euro’s. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld. Wij zijn gerechtigd aan de wederpartij administratiekosten in rekening te brengen.  

Artikel 5 LEVERING:

Vanaf het moment dat de goederen het magazijn / de fabriek verlaten is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. Bij franco levering blijft het risico voor de wederpartij.   De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen acht werkdagen, op eventuele tekorten en / of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en / of beschadigingen van het geleverde en / of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en / of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan dan ook geen reden zijn tot schadevergoeding. Wanneer de goederen, na berichtgeving onzerzijds dat de goederen gereed zijn, door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Mochten de goederen, ondanks dat deze door ons ter beschikking zijn gesteld, niet binnen drie maanden zijn afgehaald tegen betaling van het verschuldigde dan behouden wij ons het recht voor om de goederen, na schriftelijke ingebrekestelling voor of namens de wederpartij te (doen) verkopen. De opbrengst wordt aan de wederpartij uitgekeerd, onder aftrek van de door ons gemaakte kosten, daaronder begrepen de opslagkosten.  

Artikel 6 TRANSPORT / RISICO:

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij is verstrekt, door ons als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder. Dit geldt ook indien sprake is van franco zendingen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. In dit soort gevallen neemt de wederpartij alle risico op zich. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.  

Artikel 7 OVERMACHT:

Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare ernstig zwaarwegende omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen; zonder dat de wederpartij enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.  

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM:

Alle tekeningen, mallen, litho’s, demo’s ontwerpen, schetsen, modellen, recepten en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in voorgaand lid genoemde garantie.  

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID:

Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebreken aan het geleverde of opgeleverde of ten gevolge van een verkeerde   toepassing of door het feit dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mochten voldoen. Ten aanzien van adviezen, gegeven door of vanwege ons, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat deze vrijblijvend worden verstrekt; voor schade, persoonlijke of materiële, welke ook, ontstaan als gevolg van kennelijk of vermeend onjuiste adviezen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij vrijwaart ons tegen vorderingen van derden wegens schade welke als zodanig in dit artikel is vermeld. Alle informatie onzerzijds betreffende kwaliteit, samenstelling, verwerkingsmethoden der producten in de ruimste zin van het woord, toepassing en benodigde hoeveelheden, zijn vrijblijvend en geschieden steeds onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid. Vóór gebruik van onze producten dienen deze op een onopvallende plaats van het te bewerken oppervlak op hun geschiktheid te worden getest.  

Artikel 10 RECLAMES:

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 30 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Eventueel nadien gerezen bezwaren, voorzover binnen een termijn van drie maanden na levering, dient de wederpartij binnen acht dagen na het ontstaan daarvan aan ons schriftelijk te melden. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren dan wel een gepaste reductie te verlenen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de directie. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor de wederpartij. In dit soort gevallen zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan onder derden, of ter beschikking te houden van de wederpartij. Retourzendingen, welke door ons niet zijn aanvaard, kunnen de wederpartij nimmer van de betalingsverplichting ontheffen; ten aanzien van de kosten, gemaakt door ons bij een niet aanvaarde retourzending, is onze gespecificeerde opgave voor de wederpartij verbindend. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de wederpartij, behoudens in het geval van foutieve levering onzerzijds. In dit soort gevallen bepalen wij de wijze van transport. Producten worden enkel en alleen retour genomen indien deze onbeschadigd en onaangebroken zijn. Afwijkingen in kwaliteit, kleur, geur en dikte, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst. Reclame met betrekking tot schade, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde goederen, wordt slechts in behandeling genomen indien de wederpartij kan bewijzen gehandeld te hebben volgens de richtlijnen voor het gebruik van de geleverde goederen.  

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.  

Artikel 12 BETALING:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting of verrekening, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 10 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Wij behouden ons het recht voor, in afwijking van hetgeen is overeengekomen, contante betaling bij aflevering, betaling vooraf of zekerheidsstelling voor betaling te verlangen, of in nog andere zin afwijkende betalingscondities te stellen. Ingeval de wederpartij: -in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, -komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, -enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, -nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.  

Artikel 13 RENTE EN KOSTEN:

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand (of gedeelte van een maand) verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente zal echter nimmer lager zijn dan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,00.  

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslist door de bevoegde civiele rechter binnen wiens ambtsgebied onze statutaire vestigingsplaats is gelegen.